BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Bảo Việt

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Bảo Việt

  1. BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Chương trình "Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt" bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm:   1. BẢO HIỂM TÀI SẢN GỒM: 1.1 BẢO