Bảo hiểm tai nạn con người

anh

Bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức

  BẢO HIỂM SỨC KHỎE DÀNH CHO TỔ CHỨC   Bảo hiểm sức khỏe dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, được Bảo Việt thiết kế linh hoạt bao gồm các quyền lợi chính và quyền lợi mở rộng với nhiều

untitled-91

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h (Gói Phổ thông)

  BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI  (Gói Phổ thông)   Bảo hiểm tai nạn con người 24/7 là sản phẩm phù hợp cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như

thong-tu-329

Thông tư 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ Qui định Bảo hiểm

Tư Vấn