Nghị định 23/2018/NĐ-CP Qui định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Share:

nghi-dinh-23-2018

 

Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 Qui định về bảo hiểm cháy nổ.

Trong nghị định có nêu rõ các vấn đề sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

 • Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là ” doanh nghiệp bảo hiểm”
 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

II. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

 1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm
  • Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
  • Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)
 2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm đối với đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm

III. CÁC NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, MỨC PHÍ, SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm

 • Đối tượng bảo hiểm tối thiểu
 • Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm
 • Bồi thường bảo hiểm

Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động Phòng cháy và chữa cháy

 • Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiể cháy, nổ bắt buộc

Trách nhiệm cảu các Bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 • Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
 • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm

Xem chi tiết Nghị định tại file đính kèm:  Nghị định 23/2018/NĐ-CP

Xem ngay Bảo hiểm cháy nổ của Bảo Việt Tại đây

 

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn