Bảo hiểm tài sản

anh-bao-hiem-tai-san

Bảo hiểm tài sản

Chương trình "Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt" bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm:   1. BẢO HIỂM TÀI SẢN GỒM: 1.1 BẢO